• free shipping all over Thailand!

terms and conditions

Serious stuffs, sorry in advance but this is very important!
โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้ให้ละเอียดก่อนใช้งานเว็ปไซต์ www.passunlife.com หากท่านใช้งานเว็บไซท์นี้ นั่นหมายความว่าท่านได้ยอมรับและตกลงตามเงื่อนไขต่างๆที่เราได้มีการตั้งเอาไว้แล้ว หากท่านไม่เห็นด้วยหรือไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้ได้ กรุณาหยุดการใช้เว็บไซท์นี้ทันที
 • passun เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อ สัญลักษณ์และสัญลักษณ์การให้บริการส่วนประกอบอื่นๆ การออกแบบเว็บไซท์ รูปต่างๆ สื่อต่างๆ และข้อมูลต่างๆที่อยู้บนเว็บไซท์นี้ ทั้งที่จดทะเบียนและไม่ได้จดทะเบียน ถือเป็นกรรมสิทธิ และทรัพย์สินของ passun หากมีการนำทรัพย์สินเหล่านี้ไปใช้งานโดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า และได้รับการยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร จาก passun ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของ passun
 • ท่านต้องไม่ใช้เว็บไซต์และ / หรือข้อมูลที่ได้รับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ที่ผิดกฎหมาย และต้องไม่ดำเนินการใดๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหาย, แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม ข้อมูล เนื้อหา และรายละเอียดใดๆ ในเว็บไซต์ รวมถึงต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวน, ก่อกวน, ทำให้เกิดความล่าช้าหรือความยุ่งยากซับซ้อนในการส่งข้อมูลและใช้ข้อมูลของ www.passunlife.com และ / หรือผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่น
 • ท่านต้องเคารพต่อทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในความเป็นเจ้าของที่ระบุไว้ ในข้อมูลที่ได้รับอนุญาตนั้น ในกรณีที่มีดาวน์โหลดข้อมูล
 • ท่านไม่อาจที่จะกระทำในสิ่งต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้เป็นการส่วนตัวที่เป็นการแสวงหากำไร เปลี่ยนแปลงในรูปใดๆ ทำซ้ำ แสดงต่อสาธารณะแสดง หรือใช้โดยประการอื่นต่อข้อมูลที่ได้รับอนุญาต
 • ท่านต้องไม่โอนข้อมูลที่ได้รับอนุญาตให้แก่บุคคลอื่นใด เว้นแต่ท่านได้แจ้งบุคคลนั้นทราบถึงเงื่อนไข และบุคคลนั้นตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของการใช้เว็บไซต์นี้
 • ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์และข้อมูลสินค้า เราจะพยายามให้ข้อมูลที่สำคัญให้ครบถ้วนอย่างดีที่สุด แต่ทาง passun หรือบุคคลที่สาม หรือผู้ให้บริการทำเนื้อหา ก็ไม่สามารถแสดงให้เห็นหรือรับประกัน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงออก บอกเป็นนัยยะทางกฎหมาย ถึงลำดับ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูล ความคิดเห็น ข้อมูลราคา ข้อมูลจากการค้นคว้า ข้อมูลและ/ หรือเนื้อหาที่อยู๋ในเว็บไซต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแต่ ข้อมูลใดๆ ที่อาจจัดทำโดยบุคคลที่สาม หรือผู้ให้บริการเนื้อหา) รวมถึงการไม่มีไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตรายของข้อมูลและเนื้อหาต่างๆที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ และจะไม่มีผลผูกมัดใดๆ จากข้อมูลใดๆ ก็ตามที่อยู่บนเว็บไซต์
 • passun ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์หรือยุติการให้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
 • เว็บไซต์ของ passun อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นลิงค์เหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของ www.passunlife.com และไม่ได้เป็นการรับรองเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์เหล่านั้น การเข้าเยี่ยมชมหรือใช้ข้อมูลลิงค์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ นั้นถือเป็นความเสี่ยงของคุณ เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆ คุณควรอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บเหล่านั้น
 • passun ขอปฏิเสธและไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น (ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม หรือเป็นผลจาก)การบาดเจ็บทางร่างกาย หรือค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งอาจทำให้คุณหรือบุคคลที่สาม (รวมถึงบริษัทของคุณ) รวมทั้งผลลัพธ์อาจเกิดจากการเข้าถึงและงานในเว็บไซต์ ข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือข้อมูลบริษัทคุณ ตลอดจนเนื้อหาและข้อมูลต่างๆที่มีการส่งผ่านระบบของเรา หรือบุคคลที่สามใดๆ หรือข้อมูล หรือผู้ให้บริการเนื้อหาไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทางกฎหมายต่อคุณหรือต่อบุคคลอื่นใด ต่อบริษัทหรือองค์กรใดก็ตามที่ต้องประสบกับความสูญเสีย เสียค่าใช้จ่าย เสียหาย (ไม่ว่าจะโดยตรงหรือเป็นผลจาก) การบาดเจ็บทางร่างกายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึ้นจากความล่าช้า ความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด หรือ การขาดตกข้อมูลด้านราคา การส่งออกอากาศ การกระทำใดๆ อันเกิดจากความเชื่อถือ หรือจากความบังเอิญ หรือจากเหตุผลจากการไม่มีประสิทธิภาพ หรือการขัดจังหวะ หรือการยกเลิก
 • ผู้ใช้งานยอมรับว่าจะไม่เรียกร้องและบังคับให้ passun (หรือพนักงาน ผู้บริหาร ผู้ผลิตสินค้า บริษัทย่อย บริษัทร่วมทุน และหุ้นส่วนทางกฎหมาย) รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือเรียกร้องใดๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายของทนายความที่เกิดขึ้นจากและต่อค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย ความเสียหาย และจำนวนเงินที่เกิดจากการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ หรือการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีสมาชิกผู้ใช้งานเนื่องจากการละเลยหรือการกระทำที่ผิด
 • passun อาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเวลา เราถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับล่าสุดเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุณมีภาระผูกพันกับเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องฉบับล่าสุด (“ฉบับล่าสุด”) และจะถือว่าฉบับปัจจุบันมาแทนที่ฉบับก่อนหน้า นอกเหนือจากจะมีการระบุไว้ในฉบับปัจจุบัน คุณมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจสอบฉบับปัจจุบันทุกครั้งที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์
 • ข้อมูลส่วนตัวที่ passun เก็บรวบรวมไปนั้น ช่วยให้เราสามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารล่าสุดเกี่ยว สินค้า บริการ และกิจกรรมต่างๆให้คุณทราบ หากคุณไม่ประสงค์จะ อยู่ในรายชื่อผู้รับอีเมลของเรา คุณสามารถขอยกเลิกเมื่อใดก็ได้โดยการยกเลิกการได้รับข่าวสาร (Unsubscribe) ผ่านทางอีเมลที่ได้รับ
 • การรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากลูกค้าจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ บริหารงานซื้อ-ขายสินค้า จัดส่งสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง
 • นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ภายใน เช่น การตรวจสอบการ ดำเนินงานภายใน การวิเคราะห์ข้อมูล และการค้นคว้าวิจัย เพื่อปรับปรุงบริการ และการติดต่อสื่อสาร กับลูกค้าของ passun
 • ข้อมูลส่วนตัวจะไม่ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่ข้อมูลนั้นถูกใช้งาน ณ เวลาเก็บรวบรวมหรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
 • ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าจะได้รับการคุ้มครองจากการเข้าถึง การประมวลผลหรือการลบทิ้งที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยบังเอิญ
 • ลูกค้ามีสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลของตัวเองที่เราเก็บรักษาไว้ โดยการเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลจะเป็นไปตามบทบัญญัติข้างต้น

Your cart

No products in the cart.

Privacy Preferences

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save